سفارش تبلیغ
صبا

روشنگری اجتماعی

نظر

 

1)دستورات:واژهء فارسی (دستور) را با (ات) که مربوط به جمع مؤنّث عربی است،نمیشه جمع بست:همچنین:پرهیزات.

2)پدائد:کلمهء فارسی (پدیده) رو نمیشه با جمع مکسّر عربی جمع بست و به صورت پدائد به کار برد. توجه کنیم که در زبان عربی،حروف (پ ژ گ چ) وجود ندارند و کلماتی که این حروف رو داشته باشند،مطمئنا عربی نیستند.همچنین(پاکات) که نمی توان کلمهء غیر عربی(پاکت) رو با جمع مکسّر عربی جمع بست

 3)نواقصات:کلمهء (نواقص)،خودش جمع کلمهء (ناقص) است و نمیشه اون رو دوباره با(ات) جمع بست.همچنین (رسومات)زیرا که (رسوم) خودش جمع (رسم) است.و نیز (مراسمات)زیرا که (مراسم) خودش جمع (مرسوم )یا (مرسومه) است.

4)بلعکس:که عبارت درست اش(بالعکس) است (ب + ال + عکس).همچنین(دارلقرآن) که عبارت درست اش(دارالقرآن) است(دار + ال + قرآن)

5)زمامت:که عبارت درست اش(زعامت) یا (زمامداری) است به معنای رهبری و ریاست.

6)کربلائیّه:این عبارت نادرست،اخیرا برای خانم هائی که به زیارت کربلا مشرّف شده اند به کار می رود؛در حالیکه عبارت (کربلائی)که در مورد مردانی که به زیارت کربلا مشرّف شده اند به کار می رود، از کلمهء عربی (کربلا) به اضافهء(یای نسبت فارسی)تشکیل شده است و نمی توان این ترکیب فارسی شده را با(های تأنیث عربی)به واژه ای مؤنّث تبدیل کرد...

7)یا الزّهرا:که عبارت درست اش(یازهرا) می باشد:زیرا در این عبارت،(زهرا) منادا است و منادا،(ال) نمی پذیرد.

8)تلفناً:کلمهء غیر عربی(تلفن) را نمیتوان با تنوین نصب به قید تبدیل کرد.همچنین تلگرافاً،تلگراماً و ...