مذهب،علیه مذهب:

تاریخ،صحنهء جنگ مذهب و بی مذهبی،خداپرستی و بی خدائی نیست.در گذشته،جامعه،قدرت یا نظام حاکمی که بی مذهب یا ضدّ مذهب باشد،وجود نداشته است.پیامبران بزرگ و راستین مردم،با«مشرکین» و «کفّار» می جنگیده اند.و فراموش نکنیم که مشرکان و کافران،همه مذهبی اند.مشرکین،از تمام پیامبران،بیشتر خدا داشته اند!

باید این اصل بزرگ و حساس و تاریخی را یادآوری کنم که من این درس را،از کتابهای پیامبران راستین آموخته ام.جنگ پیامبران،همه جنگ «مذهب علیه مذهب» بوده است؛چنانکه جنگ ائمهء راستین اسلام،«جنگ اسلام،علیه اسلام»!

علی(ع) مظهر توحید و انسانی که رسالت تاریخی تمام پیامبران در او تجسّم یافته،و وجودش جوهر همهء انقلابهای توحیدی است؛و گردابی است که تمامی رودهائی که در طول تاریخ «عدالت و آزادی و برابری» بشری،از انقلاب ها و نهضت ها،سرچشمه گرفته و با جور و جبر و تبعیض در کشاکش بوده است،در او می ریزد؛آری،او که جوهر مذهب است،و جان اسلام؛در تمام دوران حکومتش،که همه در جنگ گذشت،فقط با «مسلمان ها»جنگید!

با سپاه شام،که پرچم شان قرآن بود؛با سپاه نهروان،که همگی قرآن را از حفظ داشتند؛و با سپاه جَمَل،که همسر پیغمبر و دو تن از برجسته ترین اصحاب اش به راه انداختند.

پیغمبر اسلام(ص) را نگاه کنید:چند تن از کسانی که در مقابل پیغمبر اسلام(ص) در اُحُد،در طائف،در بدر،در هوازن،در مکّه،شمشیر کشیدند و آزارش کردند،بی خدا بودند،و اصولا معتقد به احساس مذهبی نبودند؟یک نفر را نمی شود پیدا کرد،یک نفر!همه،کسانی بودند که به دروغ یا به راست،معتقد بودند.بهانه این بود،شعار این بود که پیغمبر را و پیروانش را از بین ببرند.چرا؟زیرا که حرمتِ خانهء «ابراهیم(ع)» را می خواهد از بین ببرد.چرا؟که به اصول و مقدسات و معتقدات ما،می خواهد پشت پا بزند؛به خاطر اینکه،این خانه و این سرزمین مقدس(مکه)را می خواهد نابود کند؛به خاطر اینکه مقدسات ما،بت های ما،معبودهای ما،شُفَعاء ما را-که بین ما و خداوند قرار دارند-می خواهد بشکند.بنابراین،شعار قریش،شعار تمام اعرابی که علیه اسلام،در طول زمان پیغمبر جنگیدند،شعار «مذهب،علیه مذهب» بوده است.

بعد از پیغمبر اسلام(ص)،همین شعار،به شکل دیگرش شروع می شود:در برابر علی(ع)،در برابر نهضتی که روح اسلام را ادامه می داد،می خواست ادامه بدهد؛آیا کفر،قد علم کرده بود؟ و بی خدائی و عدم اعتقاد به دین و به مذهب؟ یا استدلال به اینکه خدا وجود ندارد؟یا اعتقاد به یک نوع مذهب،در برابر این مذهب بود،که جنگ بین بنی امیه و بنی«علی»،جنگ بین بنی عباس و خاندان پیغمبر(ص) را به وجود آورد؟

ادامه دارد...